Voucher Kreditgogo, Diskon Kreditgogo dan Promo Kreditgogo